Kế hoạch thúc đẩy bảo tồn và khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản

Tổng cục Thủy sản đang xây dựng kế hoạch nhằm thúc đẩy bảo tồn, phát triển và khai thác bền vững các nguồn lợi thủy sản.

Bản kế hoạch sẽ đánh giá hiện trạng bảo vệ, bảo tồn, phục hồi, phát triển và khai thác tài nguyên thủy sản; dịch vụ logistics trong lĩnh vực thủy sản; cùng với tình hình nguồn nhân lực trong lĩnh vực này trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2019. Bản kế hoạch cũng đề ra các tiêu chí cụ thể cho từng khía cạnh trong những giai đoạn nhất định.

Đọc tiếp…