Quan tâm hơn đến nguồn nhân lực nữ chất lượng cao

Ðoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức các cuộc hội thảo góp ý vào dự thảo Văn kiện Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII, trong đó nội dung xây dựng nguồn nhân lực nữ chất lượng cao để phụ nữ có thể nắm bắt được các cơ hội từ hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đọc tiếp…

Minh Châu