Dự kiến cắt giảm và đơn giản hóa hơn 3.800 điều kiện kinh doanh

Theo báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng, các bộ ngành dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa hơn 3.800 trong tổng sốhơn  6.200, tức là vượt 11,3% so với yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tổ công tác cũng đề xuất các bộ ngành cần thực hiện quyết liệt Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tập trung xây dựng, hoàn thành và công bố các văn bản để chính thức áp dụng các biện pháp cắt giảm đối với các dòng hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành cũng như các điều kiện kinh doanh.

Đọc tiếp…