Hệ quả của nền kinh tế phụ thuộc vào vốn FDI

Kinh tế Việt Nam có tỷ lệ xuất khẩu cao nhất so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên thế giới. Tỷ lệ này đã tăng từ 22% năm 2005 lên 203% năm 2017 trong khi tỷ lệ trung bình trên thế giới là 28% và ở Trung Quốc là 19,6%.

Đọc tiếp …

Vũ Quang Việt