Phát triển Tây Nguyên: Sinh kế bền vững để hoá giải những rủi ro

Khu vực Tây Nguyên, địa bàn sinh sống của gần 6 triệu đồng bào, cần có giải pháp triệt để các vấn đề liên quan đến sử dụng đất, phát triển nông, lâm, ngư nghiệp và bảo vệ môi trường sinh thái nhằm đối phó với nguy cơ mất ổn định an ninh, trật tự.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đăk Lăk Nguyễn Đình Trung, những năm qua, mặc dù thu ngân sách Nhà nước còn khiêm tốn nhưng các tỉnh Tây Nguyên đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân. Tỉnh đã chú trọng đổi mới phương thức sản xuất của các đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận đất đai, kỹ thuật canh tác, hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác để thúc đẩy sản xuất, đồng thời tuyên truyền vận động đồng bào thay đổi tư duy, khát vọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Đọc tiếp…