Tương lai điện gió ngoài khơi cho Việt Nam

Quy hoạch Phát triển Điện lực VIII được chờ đợi từ lâu đặt mục tiêu phát triển khoảng 7GW điện gió ngoài khơi ở Việt Nam. Tuy nhiên, cả nhà đầu tư và địa phương đều đang chờ một lộ trình rõ ràng hơn.

Tại khu vực miền Bắc, hiện có 22 dự án đăng ký với tổng công suất 51,6GW. Trong khi đó, ở miền Trung và miền Nam có 74 dự án điện gió ngoài khơi được đăng ký với tổng công suất lắp đặt là 104,6GW. Như vậy, tổng công suất lắp đặt điện gió ngoài khơi được đăng ký trong Quy hoạch điện VIII (QHĐ8) là hơn 156GW, gấp nhiều lần so với mục tiêu đến năm 2030 là 7GW.

Đọc tiếp…