ODA và bẫy vay nợ ưu đãi

Việt Nam, vốn đã được sử dụng vốn ODA (hỗ trợ phát triển chính thức) trong 25 năm, hiện đang xem xét tình hình thực tế và tìm ra những vấn đề của ODA.

Đọc tiếp …

Mai Lam