Chiến lược tăng trưởng xanh mới để thúc đẩy nền kinh tế carbon thấp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030.

Chiến lược cũng cập nhật các nhân tố mới tác động đến tăng trưởng xanh và đảm bảo tính đồng bộ với các Mục tiêu phát triển bền vững năm 2030 và Thỏa thuận Paris về giảm phát thải khí nhà kính.

Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 29/9/2012. Qua 8 năm thực hiện, chiến lược này đã giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của tăng trưởng xanh. Các giải pháp cắt giảm phát thải khí nhà kính được triển khai rộng rãi, góp phần làm giảm phát thải 12,9% so với kịch bản phát triển bình thường.

Đọc tiếp…