Ban hành quy chuẩn kỹ thuật mới về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm trong sản phẩm dệt may

Ngày 23/20/2017, Bộ Công thương đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm trong sản phẩm dệt may. 

Đọc tiếp

Minh Tam