Đề xuất tiêu chí mới phân loại khu vực dân tộc, miền núi

Hội đồng Dân tộc của Quốc hội vừa đề xuất ban hành một bộ tiêu chí mới để phân loại các khu vực dân tộc, miền núi nhằm đưa ra các quyết sách tốt hơn cho những khu vực này. 

Đọc tiếp …

Phóng viên VOV