Đổi mới giáo dục sẽ gây dư thừa giáo viên

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam sẽ dư thừa hơn 40.260 giáo viên nếu chương trình giáo dục toàn diện mới được thực hiện từ năm 2019. 

Đọc tiếp …

Phóng viên VietnamNet