Sửa đổi chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt sửa đổi Chiến lược quốc gia về quản lý chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược sửa đổi đặt mục tiêu thu gom, vận chuyển và xử lý 100% chất thải rắn nguy hại phát sinh từ sản xuất, hoạt động kinh doanh, dịch vụ, cơ sở y tế và làng nghề, và 85% chất thải rắn nguy hại do hộ gia đình thải ra vào năm 2025.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN