Phê duyệt Chiến lược quốc gia về BĐKH giai đoạn đến năm 2050

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (BĐKH) đến năm 2050. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược được đề ra tại Quyết định 896/QĐ-TTg là chủ động, thích ứng hiệu quả với BĐKH, giảm phát thải khí nhà kính theo mục tiêu phát thải ròng bằng 0, và ứng phó với các yếu tố dễ bị tổn thương và rủi ro do BĐKH gây ra.

Chiến lược đặt ra mục tiêu duy trì độ che phủ rừng ổn định ở mức 43%; 100% dân cư được cung cấp nước sạch, 100% hộ dân vùng thường xuyên xảy ra thiên tai có nhà ở an toàn và triển khai bảo hiểm rủi ro thiên tai phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đọc tiếp…