Chương trình quốc gia giúp giảm nghèo

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 đã tạo ra những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế ở nhiều vùng trong cả nước.

Đến nay, các địa phương đã triển khai gần 5.000 dự án tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, hỗ trợ 489 hộ có đất ở và 14.760 hộ đất sản xuất, xây dựng 116 khu tái định cư và triển khai 445 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và 249 mô hình khởi nghiệp ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Đọc tiếp…