Bộ TN-MT đề xuất thành lập mạng lưới các khu Ramsar Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường (MNRE) đã đề nghị thành lập một mạng lưới các khu Ramsar ở Việt Nam để bảo tồn tốt hơn các vùng đất ngập nước quan trọng của Việt Nam. Động thái này là một bước tiến quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (Công ước Ramsar) tại Việt Nam và trên toàn cầu.

Cho đến nay, Việt Nam có 9 vùng đất ngập nước đã được công nhận là khu Ramsar. Tuy nhiên, việc quản lý các khu Ramsar ở Việt Nam vẫn còn gặp khó khăn và chưa hiệu quả. Các khu Ramsar vẫn chưa hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch chiến lược được đề ra trong Công ước Ramsar. Ngoài ra, hạn chế về năng lực quản lý được cho là nguyên nhân dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học ở một số khu Ramsar.

Đọc tiếp…