Bộ LĐTBXH đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp 12,5%

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã đề xuất Chính phủ tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Trong dự thảo Nghị định trình Chính phủ, Bộ đề xuất điều chỉnh tăng thêm 15% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, bắt đầu từ ngày 1/7/2023. Bộ cũng đề xuất tăng 20,8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với những người nghỉ hưu sau lần tăng lương gần nhất kể từ ngày 1/1/2022.

Đọc tiếp…