Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Việt Nam cần thận trọng xem xét các khoản vay ODA

Việt Nam cần thận trọng xem xét phương án sử dụng các khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong tương lai.

Vốn ODA chỉ nên đóng vai trò như một kênh huy động ngoại tệ tạm thời. Lợi ích lớn nhất của vốn vay nước ngoài là có nguồn ngoại tệ để tiếp cận công nghệ, tài sản đầu tư và kiến thức chuyên môn tiên tiến.

Đọc tiếp…