Kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với cơ sở dữ liệu về dân cư

Bộ TN-MT và Bộ Công an đã thực hiện việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nội dung kết nối bao gồm 18 trường thông tin.

Nội dung kết nối bao gồm các trường thông tin: thông tin về người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất; số hiệu thửa đất; tờ bản đồ số; địa chỉ thửa đất; diện tích; hình thức sử dụng; mục đích sử dụng; thời hạn sử dụng; nguồn gốc sử dụng; loại nhà ở; tên nhà chung cư; diện tích sàn; hình thức sở hữu; cấp hạng nhà ở; thời hạn sở hữu; hạng mục được sở hữu chung; cấp công trình; diện tích xây dựng.

Đọc tiếp…

Anh Phương