Tài chính vi mô giúp phụ nữ nông thôn phát triển kinh doanh

Trong nhiều năm, Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức, Tổ chức Tiết kiệm Ngân hàng Hợp tác Quốc tế đã giúp Hội Phụ nữ Việt Nam và Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM)  trong các hoạt động tài chính vi mô.

Trong khuôn khổ dự án cấp khu vực về tăng cường mạng lưới tài chính vi mô khu vực ở Đông Dương và Myanmar trước đây, Đức đã giúp TYM cung cấp các lớp học về tài chính cho phụ nữ, cải thiện khả năng thể chế của tổ chức thông qua số hóa, nâng cao năng lực cho nhân viên cũng như mở rộng hợp tác giữa các tổ chức tài chính vi mô trong khu vực.

Đọc tiếp…