Khởi động Sáng kiến Đổi mới sáng tạo Mekong

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam (MPI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã khởi động Sáng kiến Đổi mới sáng tạo Mekong (Mekong Innovation Initiative – MII) nhằm giúp Việt Nam thúc đẩy nền kinh tế số và Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (4IR) thông qua việc phát triển nguồn nhân lực năng động và sẵn sàng hơn cho chuyển đổi số, huy động các nguồn lực để hỗ trợ đổi mới sáng tạo tại khu vực ĐBSCL.

Sáng kiến Đổi mới sáng tạo Mekong sẽ giúp giải quyết nhu cầu đang ngày càng gia tăng về kĩ năng số cho nền kinh tế Việt Nam thông qua đào tạo cho 500 học viên khu vực ĐBSCL về các kỹ năng chuyển đổi số và thương mại điện tử, mở ra cơ hội việc làm mới.

Đọc tiếp…

Hoang Ha