Các biện pháp phát triển dịch vụ y tế thông minh tại Việt Nam

Đề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019 – 2025  đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt nhằm áp dụng và phát triển các công nghệ kỹ thuật số và công nghệ thông minh trong lĩnh vực y tế, góp phần xây dựng hệ thống y tế  hiện đại, chất lượng cao, bình đẳng, hiệu quả và tích hợp tại Việt Nam.

Đề án có ba mục tiêu cụ thể, với mục tiêu đầu tiên là xây dựng và từng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh thông minh, góp phần thực hiện tốt Chương trình sức khỏe Việt Nam. Đề án cũng nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám, chữa bệnh góp phần cải cách hành chính và giảm quá tải bệnh viện; sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử để hình thành các bệnh viện thông minh. Mục tiêu thứ ba của đề án là nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý y tế, triển khai hệ thống văn phòng điện tử, cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử về thủ tục hành chính.

Đọc tiếp…