Cần có các biện pháp để củng cố việc quản lý hoạt động tôn giáo trên không gian mạng

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, các hoạt động tôn giáo trên mạng xã hội ngày càng trở nên đa dạng. Tuy nhiên, bên cạnh những thực hành đúng đắn, một số cá nhân, tổ chức đã lợi dụng mạng internet để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đòi hỏi các cơ quan nhà nước phải có biện pháp xử lý.

Việt Nam hiện có khoảng 95% dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo; có 16 tôn giáo với 43 tổ chức được Nhà nước công nhận và cấp đăng ký hoạt động. Các tổ chức này là nơi sinh hoạt của hơn 27 triệu tín đồ (chiếm khoảng 28% dân số cả nước) và có hơn 30.000 nơi thờ tự.

Đọc tiếp…