Quy hoạch tổng thể kiểm kê tài nguyên nước quốc gia đã được phê duyệt

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể kiểm kê tài nguyên nước quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Đề án trên nhằm mục tiêu công bố các chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước (lần đầu) trên các lưu vực sông liên tỉnh và trên phạm vi cả nước trên cơ sở thông tin, số liệu kiểm kê được thực hiện chính xác, đồng bộ, đúng thời gian.

Đề án đặt mục tiêu cụ thể để có được các chỉ tiêu kiểm kê lần đầu về tài nguyên nước, khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước, đồng thời xây dựng phần mềm quản lý, cập nhật, khai thác dữ liệu kiểm kê tài nguyên nước quốc gia và công bố kết quả kiểm kê tài nguyên nước.

Đọc tiếp…