Chung tay cải thiện bình đẳng giới trên môi trường mạng

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam, Đại sứ quán Thụy điển, UNDP, UN Women, Bảo tàng Phụ nữ, các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và mạng lưới báo chí nữ hợp tác với Wikipedia nhằm chia sẻ rộng rãi những thành tựu của phụ nữ Việt Nam. Sáng kiến này nhằm tăng tính đại diện của phụ nữ trên Wikipedia và tăng cường bình đẳng giới trong môi trường mạng và trong xã hội.

Chi tiết …

UNDP