Đã đến lúc kêu gọi trách nhiệm xã hội từ công bộc của dân

Trong bài viết này, tác giả tổng hợp các ý kiến đóng góp đối với các cơ quan chức năng của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh đến trách nhiệm xã hội của công chức, viên chức.

Trong thời buổi dịch bệnh Covid-19 chưa được kiểm soát, thiên tai diễn biến phức tạp, lao động trong khu vực nhà nước đang có lợi thế về bảo đảm công ăn việc làm hơn hẳn so với khu vực tư.

Lợi thế này của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động công vụ cao hơn nhằm làm giá đỡ cho xã hội và thị trường khỏi những bất an, trong đó có cả những bất an do chính sách và người thừa hành công vụ tạo ra ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực. Có lẽ đã đến lúc cần kêu gọi trách nhiệm xã hội từ chính công bộc của nhân dân.

Đọc tiếp…

Đỗ Thanh Huyền