Cải thiện bình đẳng giới là yếu tố quan trọng cho sự phục hồi của ngành may mặc, da giày

Trao quyền cho phụ nữ có thể giúp ngành dệt may, da giày Việt Nam phục hồi và phát triển mạnh mẽ hơn sau đại dịch COVID-19. Điều này đã được chứng minh từ thực tế của một chương trình của ILO.

Better Work Việt Nam là một chương trình hợp tác đặc biệt giữa ILO và Tổ chức Tài Chính Quốc tế (IFC), thành viên của World Bank Group, với mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc và thúc đẩy năng lực cạnh tranh các các ngành xuất khẩu trọng điểm tại Việt Nam.

Trước cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19, chương trình đã đặt ưu tiên về giới nhằm ghi nhận những tác động trầm trọng của cuộc khủng hoảng này lên sức khoẻ và nghĩa vụ chăm sóc gia đình của người phụ nữ cũng như bất bình đẳng giới.

Đọc tiếp…