Chương trình điều tra thống kê quốc gia gồm 45 cuộc điều tra

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 3/202g kê quốc gia (Tổng điều tra dân số và3/QĐ-TTg ngày 15/2/2023 ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Theo Quyết định, Chương trình điều tra thống kê quốc gia gồm 45 cuộc điều tra, khảo sát trong đó có 03 cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia (Tổng điều tra dân số và nhà ở; Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; Tổng điều tra kinh tế) và 42 cuộc điều tra thống kê ở các lĩnh vực khác nhau bao gồm: (i) Điều tra dân số, lao động và việc làm; (ii) Điều tra đất đai, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; (iii) Điều tra công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ và vốn đầu tư; (iv) Điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp và tài khoản quốc gia; (v) Điều tra giá; (vi) Điều tra khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông; (vii) Điều tra y tế, xã hội và môi trường.

Đọc tiếp…