Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

Ủy ban sông Mê Công Việt Nam (VNMC) sẽ do Phó Thủ tướng làm Chủ tịch Uỷ ban, theo Quyết định số 619/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của VNMC, vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký.

VNMC sẽ tổ chức nghiên cứu khoa học và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động của các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của các nước thượng nguồn sông Mê Công với lãnh thổ Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu; cũng như tác động của các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong lưu vực sông Mê Công.

Đọc tiếp…

Thuy Dung