Chính phủ công bố chuẩn nghèo đa chiều mới cho giai đoạn 2022-2025

Chính phủ đã ban hành Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025.

Định mức đo lường chuẩn nghèo đa chiều năm 2021 vẫn giữ nguyên do Chính phủ gia hạn tiếp tục thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020.

Theo Nghị định mới, một người được coi là nghèo nếu thu nhập hàng tháng của người đó là 1.500.000 đồng ở khu vực nông thôn và 2.000.000 đồng đối với khu vực thành thị.

Đọc tiếp…

Quang Minh