Chính phủ xúc tiến thu hút đầu tư tư nhân

Kế hoạch tái cơ cấu đầu tư công giai đoạn 2017-20 sẽ tập trung vào các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế và các dự án lớn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy đầu tư công và đầu tư nước ngoài theo phương thức hợp tác nhà nước – tư nhân (PPP).

Đọc tiếp

Phóng viên VIR