Chính phủ khẩn trương trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Để đảm bảo phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế, Chính phủ đã ban hành một chương trình hành động về tiếp tục ứng phó với biến đổi khí hậu, với các cơ chế mới có lợi cho đầu tư tư nhân.

Bên cạnh việc tăng ngân sách nhà nước đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên và môi trường, Chính phủ sẽ có cơ chế linh hoạt về phân bổ sử dụng tài nguyên theo cơ chế thị trường. Đáng chú ý là theo Nghị quyết 06, Chính phủ sẽ “phát triển thị trường hàng hóa và dịch vụ môi trường, thị trường carbon, các hình thức đối tác công tư, tín dụng xanh và trái phiếu xanh, cũng như huy động vốn đầu tư từ các nguồn ngoài ngân sách nhà nước”.

Đọc tiếp…