Kế hoạch của Chính phủ nhằm cải thiện khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu

Tăng cường quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu là một trong những biện pháp chính nằm trong Kế hoạch quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới ban hành.

Nhằm thực hiện Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ năm 2016 về việc thông qua Thỏa thuận Paris trong khuôn khổ Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, kế hoạch nhấn mạnh việc lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu vào hệ thống chiến lược và quy hoạch, đầu tư cho các hành động thích ứng, khoa học và công nghệ, nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề này.

Đọc tiếp…