Chính phủ ban hành nghị quyết mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Ngày 01/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP đặt ra những muc tiêu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Nghị quyết số 02/NQ-CP thay thế cho Nghị quyết số 19 đã được triển khai trong 5 năm qua. Việc làm này thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Mục tiêu của Nghị quyết là nâng cao thứ hạng trong các xếp hạng quốc tế của WB (Ngân hàng Thế giới), WEF (Diễn đàn Kinh tế Thế giới), WIPO (Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới), và UN (Liên hợp quốc).  Đây là nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Đọc tiếp…