Giàu lên nhờ đất hay tù tội về đất

Trách nhiệm rất lớn của những người soạn thảo Luật Đất đai sửa đổi là phải phát huy tốt nhất nguồn lực vô cùng quan trọng này, đồng thời hạn chế tối đa các kẽ hở và hạn chế, không để các nhóm lợi ích thâu tóm, trục lợi từ đất đai.

Ngày 09/09/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố Quyết định 1732 về Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai sửa đổi.

Trong Luật Đất đai sửa đổi, Bộ nhấn mạnh các nội dung về tài chính đất đai, giá đất; thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thống kê, kiểm kê đất đai; quản lý, sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; và việc theo dõi, đánh giá, giám sát việc quản lý và sử dụng đất đai.

Đọc tiếp…

Kien Trung