Giá trị sản xuất lâm nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng 5,5%/năm trong 5 năm tới

Theo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 vừa được Chính phủ phê duyệt, Việt Nam đặt mục tiêu tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp hàng năm ở mức 5-5,5%. Chương trình sẽ tập trung vào việc duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc là 42% và phát triển các diện tích rừng mới. Bên cạnh đó, năng suất và chất lượng rừng sẽ được nâng cao, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất và bảo vệ môi trường.

Đọc tiếp…