Công bố Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia đầu tiên

Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 là báo cáo đầu tiên về hiện trạng môi trường biển quốc gia, được xây dựng sau khi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015 có hiệu lực thi hành. Báo cáo được xây dựng dựa trên khung DPSIR (động cơ, áp lực, trạng thái, tác động và phản ứng của mô hình can thiệp), một khung nhân quả để mô tả các tương tác giữa xã hội và môi trường.

Đọc tiếp…