Khuyến khích nông dân tham gia vào rừng bền vững, sản xuất trang trại

Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại (FFF) được thiết kế để hỗ trợ nông dân ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) và cải thiện sinh kế. Mục tiêu của chương trình là giúp các tổ chức nông dân làm rừng và trang trại (FFPO), phụ nữ, thanh niên và người dân tộc thiểu số trở thành những người đi đầu trong việc thay đổi nhằm thích ứng với BĐKH và cải thiện sinh kế của người dân. Chương trình cũng đã tập huấn nâng cao năng lực cho hội nông dân các cấp để hoạt động hiệu quả hơn.

Đọc tiếp…