Cần nỗ lực hơn nữa để đảm bảo bình đẳng giới cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Với nhiều hành động cụ thể được thực hiện, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và bảo đảm quyền lợi của phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS).

Việt Nam đã xây dựng khuôn khổ pháp lý quốc gia về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ khá tiến bộ, bao gồm các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới ở các vùng DTTS. Luật Bình đẳng giới (2006), Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và các chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020 đều có quy định thúc đẩy bình đẳng giới ở vùng DTTS.

Ngoài ra, các chính sách đặc thù cho lĩnh vực này như Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS giai đoạn 2015-2025, Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025 và Đề án tổng thể Phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 cũng đã được ban hành.

Đọc tiếp…