Mở rộng cơ chế chi trả cho các dịch vụ hệ sinh thái nhằm tăng cường nỗ lực bảo tồn

Nhằm tăng cường bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên và động vật hoang dã đa dạng trong nước, việc áp dụng các cơ chế chi trả cho các dịch vụ môi trường rừng đang được khuyến nghị cho các hệ sinh thái rộng lớn hơn.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng có vai trò quan trọng trong việc triển khai mô hình chi trả dịch vụ môi trường rừng. Cách tiếp cận này đã tạo điều kiện tăng cường nguồn lực cho ngành lâm nghiệp, tăng cường nguồn thu từ rừng, giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho Nhà nước, nâng cao hiệu quả của các nỗ lực bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời thúc đẩy thu nhập và sinh kế cho các cộng đồng sinh sống tại khu vực miền núi, theo bà Trần Thị Thu Hà, thành viên của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trực thuộc Bộ NN & PTNT.

Đọc tiếp…