Bộ Chính trị: Cần tiếp tục đẩy mạnh các vấn đề dân tộc

Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ / TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về các vấn đề dân tộc để thúc đẩy sự phát triển của các dân tộc thiểu số và miền núi. Theo kết luận mới đây từ Bộ Chính trị, mặc dù đã đạt được những chuyển biến tích cực trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết nhưng vẫn còn những tồn tại cần cải thiện.

Tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân tộc thiểu số cũng cần được cải thiện. Cần xây dựng chiến lược về phòng chống suy dinh dưỡng cũng như cải thiện sức khỏe và tầm vóc cho thanh niên dân tộc thiểu số.

Đọc tiếp…