Đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ thân thiện với môi trường

Việc sản xuất và sử dụng các sản phẩm tái chế và thân thiện với môi trường sẽ được khuyến khích trong các kế hoạch phát triển kinh tế trong giai đoạn 2021-30.

Trong giai đoạn 2021-2025, luật pháp và các chính sách về sản xuất và tiêu thụ bền vững sẽ được triển khai, bao gồm các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất bền vững, thiết kế sinh thái, thiết kế tái sử dụng và tái chế cho các ngành sản xuất, quy định về du lịch sinh thái và tiêu chuẩn về nguyên liệu thô, sinh thái – và các sản phẩm tái chế.

Đọc tiếp…