Bảo vệ môi trường phải là cốt lõi của các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội

Những dự báo về tính chất và phạm vi tác động của các vấn đề môi trường lên nhiều mặt đời sống kinh tế – xã hội phải được nêu rõ trong dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ 13, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (VEA) Nguyễn Hưng Thịnh cho biết.

Trong số các mục tiêu kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-25, một trong những mục tiêu đáng chú ý là tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường được xử lý chất thải và khí thải đạt 100%. Theo các chuyên gia từ VEA, 100% là mục tiêu khó đạt được và nước ta cần đầu tư rất nhiều nguồn lực để tập trung xử lý vấn đề này vì tới thời điểm này cả nước mới xử lý được 66,4% các cơ sở ô nhiễm.

Đọc tiếp…