Tạo cơ hội chuyển đổi sinh kế

Nhờ sự hỗ trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế, chính quyền địa phương cũng như sự động viên của các thành viên trong gia đình, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc của Việt Nam đã vượt qua định kiến vai trò giới và có cuộc sống hạnh phúc hơn.

Có nhiều nguyên nhân cản trở việc giải phóng phụ nữ dân tộc thiểu số, ví dụ như trình độ tiếng Việt, khả năng sử dụng hoặc sở hữu phương tiện giao thông. Những phụ nữ này thường phải chịu gánh nặng do phân công lao động truyền thống trong gia đình. Vì vậy, tạo việc làm và trao quyền cho phụ nữ thông qua phát triển kinh tế đang là hướng đi mà nhiều dự án hiện nay chú trọng.

Đọc tiếp…

Hoang Oanh