Nỗ lực xóa đói giảm nghèo ở các cộng đồng dân tộc thiểu số ở miền Trung

Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và sự nỗ lực của chính quyền địa phương, nhiều hộ nghèo ở miền Trung đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

So với hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị thì tỉnh Quảng Nam có đông đồng bào dân tộc thiểu số hơn, với hơn 140 nghìn người, chiếm 9,4% tổng dân số toàn tỉnh. Trong giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh đã đầu tư hơn 9,35 nghìn tỷ đồng để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mô hình kinh tế, đổi mới phương thức sản xuất nhằm xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đọc tiếp…