Truy xuất nguồn gốc thuốc theo hướng 4.0

Bộ Y tế (MoH) đã bắt đầu thực hiện kế hoạch tăng cường kiểm soát việc phân phối thuốc bằng cách áp dụng công nghệ thông tin.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS