Phí xử lý rác thải sinh hoạt được tính dựa trên khối lượng

Việc phân loại chất thải rắn tại nguồn và thu phí theo khối lượng chất thải phải được thực hiện vào năm 2024, theo lộ trình của Luật Bảo vệ Môi trường mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Đây là điểm sửa đổi của luật mới, yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân phải phân loại rác thải sinh hoạt thành 3 nhóm: rác thải có thể tái chế, rác thải thực phẩm và các loại rác thải sinh hoạt khác.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền quyết định mức thu phí. Đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu gom, vận chuyển chất thải của hộ gia đình, cá nhân chưa được phân loại theo quy định của luật mới.

Đọc tiếp…