Quỹ phòng chống rủi ro thiên tai hoạt động thiếu hiệu quả