Chuyển đổi số: Chìa khóa để tạo đột phá cho hợp tác xã

Việt Nam hiện có hơn 2.000 hợp tác xã thúc đẩy nông nghiệp thông minh, nông thôn số trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, tại khu vực hợp tác xã, tiến trình chuyển đổi số còn chậm và thiếu chiến lược, hành động cụ thể.

Do nhiều thành viên hợp tác xã vẫn còn mơ hồ về khái niệm chuyển đổi số và gặp nhiều khó khăn khi bắt tay vào ứng dụng công nghệ. Điều này khiến nhiều thành viên hợp tác xã chưa sẵn sàng chuyển đổi số trong điều kiện hiện tại.

Đọc tiếp…