Thách thức trong chuyển đổi số

Việc hình thành hệ thống dữ liệu lớn quốc gia và liên thông dữ liệu là cơ sở đầu tiên, nền tảng quan trọng nhất cho quá trình thực hiện chuyển đổi số (CĐS) quốc gia. 

Trong đó, đóng vai trò đặc biệt quan trọng là việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06).

Việc triển khai Đề án 06 với quá trình CĐS quốc gia đã đạt được những con số tích cực, đáng ghi nhận. Tuy nhiên, chừng đó chưa đủ, bởi như Thủ tướng Chính phủ đã từng nhiều lần nhắc nhở, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu hiện còn nhiều hạn chế, vướng mắc, chưa hiệu quả, chưa hình thành một hệ thống liên thông, thông suốt. Đặc biệt, hệ cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia triển khai còn chậm.

Đọc tiếp…

Trần Lưu