Chuyển đổi số – cuộc cách mạng về thể chế

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số là xu thế tất yếu của thế giới hiện nay. Đó cũng là đòi hỏi khách quan của sự phát triển, mà mỗi đất nước không thể không làm, không thể đứng ngoài cuộc, nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Tuy đã thu được những thành tựu nhất định, song Việt Nam cần phải quyết liệt hơn, phải tạo đột phá với chiến lược phù hợp.

Nhìn một cách khách quan, chuyển đổi số năm 2021 bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực như nhận thức trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và toàn dân đã được nâng cao. Công nghệ số đã từng bước thâm nhập vào hoạt động của Chính phủ, các ngành kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, còn rất nhiều việc cần được thảo luận, tháo gỡ để tiếp tục triển khai.

Đọc tiếp…

Linh Giang